جلسه تعامل و همکاری رئیس سازمان جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران با معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران

۰۵ مرداد ۱۳۹۹ ۵