معرفی

تعداد بازدید:۰

 

 

ریاست واحد: آقای دکتر حبیبی

مدیر روابط عمومی: آقای مهندس امینی

معاون پژوهشی: آقای دکتر فاتح

معاون آموزشی: آقای دکتر قاسمی

معاون فرهنگی: آقای دکتر یاری

معاون پشتیبانی: آقای بسلان پور