معرفی

تعداد بازدید:۸۳

 

ریاست واحد: آقای دکتر مسعود حبیبی 

 

 

 

مدیر روابط عمومی: آقای مهندس ابوالفضل امینی

 

 

 

معاون پژوهشی: آقای دکتر محسن فاتح

 

 

 

معاون آموزشی: آقای دکتر سینا قاسمی

 

 

 

معاون فرهنگی: آقای دکترحسین یاری

 

 

 

معاون پشتیبانی: آقای مهندس حسن بسلان پور