گروه پژوهشی ترمیم نوری

تعداد بازدید:۳۴۲

عنوان زمینه فعالیت گروه ترمیم نوری

نقشهای فناوری های نوین مبتنی بر نور در ترمیم

عنوان محور

نقش بیومارکرها و بیوسنسورها در ترمیم

فناوری های مورد استفاده در تشخیص و پیش آگهی ترمیم بافتی

زیست فناوری های موثر در ترمیم

اهداف اصلی و کلان شبکه برنامه

تولید دانش فنی در زمینه برهمکنش نور با سلول/ بافت زنده  و نقشهای ترمیمی آن

بومی سازی زیست فناوری های موثر درترمیم

تعیین و استفاده از بیومارکرها در ترمیم بافتی

توانمندسازی در زمینه استفاده از نور و فناوری در ترمیم