اعضای پژوهشکده

تعداد بازدید:۶۰۵

هیئت علمی :

 

 

دکتر رضا حسین زاده


 

دکتر سید مهدی طبایی


 

دکتر غلامرضا اسماعیلی جاوید

                                                                                                       


 

 دکتر خاطره خرسندی


 

 دکتر مهدی حسینیان


دکتر علیا دماوندی


 

دکتر نسرین زند

 

 

 

 


 

کارشناس:

 

 

دکتر افشان شیرکوند

 


 

دکتر آسیه رحیمی

 


 

فرشته سرافرازی

 


 

دکتر بنفشه حیدری

 


 

هما سادات اصفهانی

 


 

فدورا خطیبی

 


 

دکتر هدی کشمیری