انتخاب روابط عمومی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران به عنوان روابط عمومی برتر جهاد دانشگاهی کشور و گرامیداشت این روز

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۹