بازدید رئیس جهاد دانشگاهی از جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

۱۰ آبان ۱۴۰۰ ۱۰