تاپ خبر

جلسه هم افزایی و تعامل رئیس دانشکده پزشکی با واحدهای فرهنگی دانشگاه برگزار شد

جلسه هم افزایی و تعامل رئیس دانشکده پزشکی با واحدهای فرهنگی دانشگاه برگزار شد

با تاکید بر اولویت بندی مسائل فرهنگی و هماهنگی اجرایی و همفکری، جلسه هم افزایی و تعامل رئیس دانشکده پزشکی با واحدهای فرهنگی دانشگاه، روز سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ در سالن شورا تشکیل شد.

ادامه مطلب